Koszyk 0 Produkt Produkty (pusty)    

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
0,00 zł Podatek
0,00 zł Razem

Podane ceny są cenami brutto

Realizuj zamówienie

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Razem produkty: (brutto)
Dostawa: (brutto) Do ustalenia
Podatek 0,00 zł
Razem (brutto)

Kategorie

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.nawadnianie-sklep.pl

(wersja z dnia 01 lutego 2015 r. z późniejszymi zmianami)

 

 1.                 Informacje ogólne
  1. Sklep internetowy (zwany dalej Sklepem lub Sprzedawcą) działający pod adresem www.nawadnianie-sklep.pl prowadzony jest przez firmę MULTIOGRÓD Olaf Witak zarejestrowaną przez Prezydenta Miasta Olsztyna w Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 52381 z siedzibą w (kod pocztowy: 10-601) Olsztynie, ul. Wincentego Pstrowskiego 29, Regon – 280554218, NIP – 739-341-51-37.
  2. Dane kontaktowe Sklepu – Olaf Witak, ul. Wincentego Pstrowskiego 29, 10-601 Olsztyn, tel. 797-089-605, e-mail: nawadnianie@multiogrod.pl
  3. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na treść niniejszego regulaminu.

 

     II.        Oferta Sklepu

 1.  
  1. Oferta prezentowana na stronie sklepu nie jest ofertą handlową w rozumieniu KC, lecz stanowi zaproszenie do składania ofert kupna. Ceny podane w Sklepie obowiązują tylko przy zamówieniach złożonych za pośrednictwem strony www.nawadnianie-sklep.pl.
  2. Momentem zawarcia umowy jest moment przyjęcia bez zastrzeżeń oferty Klienta przez Sklep, czyli moment potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji. Zamówienie potwierdzane jest w formie e-maila wysłanego z adresu e-mail nawadnianie@multiogrod.pl
  3. Ceny towarów w Sklepie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane do zamówienia. Informacja o koszcie wysyłki podawana jest Klientowi przed zawarciem umowy sprzedaży. Można ją sprawdzić tutaj <link do cennika>.
  4. Wszystkie towary i usługi oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
  5. Do każdego wysyłanego zamówienia załączany jest – według uznania Klienta - paragon fiskalny lub faktura VAT

 

    III.        Realizacja zamówień

 1.  
  1. Zamówienia składane są za pośrednictwem strony internetowej  www.nawadnianie-sklep.pl.
  2. Złożenie zamówienia przez Klienta, w tym konsumenta, stanowi złożenie przez niego oferty zawarcia umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili przyjęcia tej oferty przez Sklep bez zastrzeżeń.
  3. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.
  4. Zamówienia są realizowane w terminie wskazanym w mailu, o którym mowa w  pkt. II.2, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót i niedziel. Przez realizację zamówienia rozumieć należy przekazanie przez Sklep zakupionego towaru podmiotowi odpowiedzialnemu za dostarczenie towaru do Klienta.
  5. W razie opóźnienia Klient może wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym terminie może od umowy odstąpić.
  6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo kontaktu z Klientem, w tym z Konsumentem, w celu dodatkowego potwierdzenia treści zamówienia, danych teleadresowych Klienta, lub  dodatkowych ustaleń wynikających z treści oferty.
  7. O realizacji zamówienia sprzedawca poinformuje osobnym e-mailem, w którym podany będzie w szczególności numer przesyłki oraz nazwa podmiotu zajmującego się profesjonalnym doręczaniem przesyłek.
  8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta, w tym Konsumenta, niepełnych lub nieprawidłowych danych potrzebnych do wysyłki towaru. Koszty związane z wysyłką na niewłaściwy adres oraz koszty ponownej wysyłki ponosi Klient.

 

   IV.        Płatności

 1.  
  1. Sklep i Klient związani są ceną towaru z chwili złożenia zamówienia (oferty) przez Klienta.
  2. Sklep oferuje następujące formy płatności:

a) przelewem – na numer rachunku wskazany w mailu wysłanym z adresu nawadnianie@multiogrod.pl

b)    za pobraniem – płatność do rąk listonosza lub kuriera w momencie odebrania przesyłki,

c)  odbiór osobisty – gotówką pod adresem Olsztyn, ul. Wincentego Pstrowskiego 29.

d) PayU - internetowa platforma płatnicza PayU

 1.  
  1. Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia stosowania formy płatności, o której mowa w pkt. IV.2 lit. b., o czym Klient jest informowany przed złożeniem oferty.

 

     V.        Odstąpienie od umowy w przypadku zawarcia umowy na odległość

 1.  
  1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie czternastu dni bez podania przyczyn. Odstąpienie odbywa się poprzez złożenie oświadczenia Sprzedawcy. Termin do odstąpienia od umowy wygasa wraz z upływem czternastego dnia od dnia, w którym Klient-konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym weszła osoba trzecia wskazana przez Klienta-konsumenta.
  2. Konsument w celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu  od umowy może skorzystać z wzoru formularza dostępnego w końcowej części niniejszego regulaminu. Skorzystanie z formularza nie jest jednak obowiązkowe.
 1.  
  1. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klietowi-konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż czternastego dnia licząc od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta-konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta-konsumenta przy zapłacie, chyba że Klient-konsument wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu, z zastrzeżeniem jednak, że Klient-konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z dokonywanym zwrotem.
  2. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania rzeczy, w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń nastąpi wcześniej.
  3. Klient-konsument powinien odesłać zakupiony towar do Sklepu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz do Sklepu przed upływem terminu czternastu dni. Klient-konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  4. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu funkcjonowania rzeczy.
  5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do:

a)     umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)    umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c)     umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d)    umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e)     umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f)     w innych przypadkach wskazanych w przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014.827 z ewent. późn. zm.).

 

   VI.        Gwarancja

 1.  
  1. Produkty dostępne w Sklepie są objęte gwarancją producenta, o ile informacja podana przez Sklep tak stanowi.
  2. Wykonywanie praw z gwarancji odbywa się w sposób określony w art. 577 i następne kodeksu cywilnego.

 

  VII.        Rękojmia za wady fizyczne

 1.  
  1. Sklep ma obowiązek dostarczyć rzeczy bez wad. W przypadku stwierdzenia wady rzeczy dostarczonej przez Sklep Klient ma prawo skorzystać z uprawnień wynikających z art. 560 i następnych kodeksu cywilnego. Klient w szczególności może zażądać wymiany towaru lub usunięcia wady albo obniżenia ceny.
  2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada rzeczy zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy Klientowi.
  3. Reklamacja dotycząca powinna zawierać nazwę Klienta i wskazywać jakiego towaru zakupionego w Sklepie dotyczy oraz wskazywać okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. Reklamacja powinna wskazywać również żądanie Klienta. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

 

 VIII.        Uszkodzenia i braki w transporcie, opóźnienia

W przypadku gdy doręczona przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia (np. zgniecenia, rozbicia, porysowania towaru, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, przerwania ciągłości opakowania) należy odmówić przyjęcia przesyłki i sporządzić protokół szkody, w którym wskazuje się dostrzeżone uszkodzenia.

 

   IX.        Dane osobowe

 1.  

                               1.            Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Sprzedawca informuje, że dane osobowe Klientów, w tym Klientów będących osobami fizycznymi, są przechowywane przez Sklep i wykorzystywane jedynie dla potrzeb realizacji zamówień. Każdy Klient będący osobą fizyczną dysponuje w szczególności prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania danych, prawem do wycofania zgody do przetwarzania danych w dowolnym momencie, prawem sprzeciwu oraz prawem do przenoszenia danych oraz bycia zapomnianym.

                               2.            Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 MULTIOGRÓD Olaf Witak

Ul. Wincentego Pstrowskiego 29

10-601 Olsztyn

NIP: 739-341-51-37, REGON: 280554218

e-mail: nawadnianie@multiogrod.pl

Tel.: 797-089-605

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

Adres konsumenta(-ów)

 
 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

§1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy dokument stanowi klauzulę informacyjną w myśl art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) dla osób (Klientów) korzystających z usług administratora danych.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO jest Olaf Witak wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Multiogród Olaf Witak pod adresem ul. Wincentego Pstrowskiego 29, 10-601 Olsztyn, NIP: 7393415137, REGON: 280554218; adres e-mail:nawadnianie@multiogrod.pl.
 3. Administratorw myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.
 4. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone przez administratora lub oferowane przez niego produkty. Klient jest zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych jest niemożność skorzystania z oferty administratora.

 

 

§2 Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a)       zawieranie i realizacja umów, których przedmiotem są usługi lub produkty oferowane przez administratora danych w jego sklepie internetowym;

b)       świadczenie drogą elektroniczną usług dostępnych na stronach internetowych administratora danych, w tym umożliwienie składania zamówień za pomocą formularzy dostępnych na stronie internetowej oraz utrzymywanie konta klienta sklepu internetowego;

c)       przesyłanie informacji marketingowych dotyczących oferty produktowej lub usługowej administratora danych;

d)       udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane do administratora danych za pomocą formularzu kontaktu dostępnego na jego stronach internetowych.

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

a)       podejmowanie działań w celu zawarcia oraz realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) dla celów, o których w ust. 1 lit. a – b;

b)       prawnie uzasadniony interes administratora danych, a dodatkowo zgoda osoby, której dane dotyczą, jeżeli jest ona wymagana właściwymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO) dla celu, o którym mowa w ust. 1 lit. c;

c)       prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) dla celu, o którym mowa w ust. 1 lit. d.

 

 

 

 

§3 Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich

 

 1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora mogą być podmioty pośredniczące w dostawach lub realizujące dostawy do osób dokonujących zakupów produktów administratora danych oraz operatorzy płatności elektronicznych.
 2. Administrator danych może przekazywać dane osobowe w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym w jego imieniu i na jego rzecz część zadań dotyczących przetwarzania danych osobowych m. in. biura rachunkowe, kancelarie prawne, dostawcy usług hostingowych.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

 

§4 Okres przechowywania danych osobowych

 

Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres czasu związany z terminem obowiązywania umowy, z której realizacją związane jest przetwarzanie danych, a w razie zakończenia realizacji umowy nie dłużej niż:

a)       przez okres obowiązywania umowy zawartej z klientem oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umową, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez czas nie dłuższy niż 10 lat;

b)       przez okres 5 lat dla danych osobowych znajdujących się na dokumentach rozliczeniowych (faktury) zgodnie z ustawą o rachunkowości;

c)       do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

§5 Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

 

 1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
 2. Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez administratora z naruszeniem przepisów RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§6 Profilowanie

 

Dane osobowe uzyskane przez administratora danych mogą zostać przetwarzane w sposób automatyczny – w tym w formie profilowania. Profilowanie danych osobowych dokonywane przez administratora danych polega na ocenie wybranych informacji o osobie, której dane dotyczą dla celów analizy i prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań, w szczególności dla możliwości przekazywania osobie, której dane dotyczą spersonalizowanej oferty.

 

Automatyczne przetwarzanie danych dokonywane przez administratora danych nie rodzi dla osoby, której dane dotyczą żadnych skutków prawnych. Osoba, której dane dotyczą może w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec zautomatyzowanego przetwarzania jej danych.

 

 

§7 Polityka „Cookies”

 

 1. Administrator wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Sklepu internetowego przez Klienta. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na urządzeniu Klienta, za pomocą którego łączy się z Sklepem internetowym. Administrator wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 2. Pliki Cookies pozwalają Administratorowi na dostosowanie i optymalizację Sklepu internetowego dla potrzeb Klientów, tworzenie statystyk odsłon Sklepu internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa Sklepu internetowego. Pliki Cookies stosowane są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu strony internetowej w celu umożliwienia powrotu do zawartości koszyka. Pliki Cookies umożliwiają także zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień oraz parametrów strony.
 3. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może skasować pliki Cookies pochodzące z Sklepu internetowego lub całkowicie zablokować ich gromadzenie na urządzeniu Klienta.
 4. Zablokowanie przez Klienta możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego.