Koszyk 0 Produkt Produkty (pusty)    

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
0,00 zł Razem

Realizuj zamówienie

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Razem produkty:
Dostawa:  Do ustalenia
Razem

Kategorie

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.nawadnianie-sklep.pl

(wersja z dnia 01 lutego 2015 r.)

 

I.                Informacje ogólne

  1. Sklep internetowy (zwany dalej Sklepem lub Sprzedawcą) działający pod adresem www.nawadnianie-sklep.pl prowadzony jest przez firmę MULTIOGRÓD Olaf Witak zarejestrowaną przez Prezydenta Miasta Olsztyna w Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 52381 z siedzibą w (kod pocztowy: 10-438) Olsztynie, ul. Dworcowa 13/1, Regon – 280554218, NIP – 739-341-51-37.
  2. Dane kontaktowe Sklepu – Olaf Witak, ul. Żołnierska 45, 10-438 Olsztyn, tel. 797-089-605, e-mail: nawadnianie@multiogrod.pl
  3. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na treść niniejszego regulaminu.

 

     II.        Oferta Sklepu

  1. Oferta prezentowana na stronie sklepu nie jest ofertą handlową w rozumieniu KC, lecz stanowi zaproszenie do składania ofert kupna. Ceny podane w Sklepie obowiązują tylko przy zamówieniach złożonych za pośrednictwem strony www.nawadnianie-sklep.pl.
  2. Momentem zawarcia umowy jest moment przyjęcia bez zastrzeżeń oferty Klienta przez Sklep, czyli moment potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji. Zamówienie potwierdzane jest w formie e-maila wysłanego z adresu e-mail nawadnianie@multiogrod.pl
  3. Ceny towarów w Sklepie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane do zamówienia. Informacja o koszcie wysyłki podawana jest Klientowi przed zawarciem umowy sprzedaży. Można ją sprawdzić tutaj <link do cennika>.
  4. Wszystkie towary i usługi oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
  5. Do każdego wysyłanego zamówienia załączany jest – według uznania Klienta - paragon fiskalny lub faktura VAT

 

    III.        Realizacja zamówień

  1. Zamówienia składane są za pośrednictwem strony internetowej  www.nawadnianie-sklep.pl.
  2. Złożenie zamówienia przez Klienta, w tym konsumenta, stanowi złożenie przez niego oferty zawarcia umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili przyjęcia tej oferty przez Sklep bez zastrzeżeń.
  3. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.
  4. Zamówienia są realizowane w terminie wskazanym w mailu, o którym mowa w  pkt. II.2, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót i niedziel. Przez realizację zamówienia rozumieć należy przekazanie przez Sklep zakupionego towaru podmiotowi odpowiedzialnemu za dostarczenie towaru do Klienta.
  5. W razie opóźnienia Klient może wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym terminie może od umowy odstąpić.
  6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo kontaktu z Klientem, w tym z Konsumentem, w celu dodatkowego potwierdzenia treści zamówienia, danych teleadresowych Klienta, lub  dodatkowych ustaleń wynikających z treści oferty.
  7. O realizacji zamówienia sprzedawca poinformuje osobnym e-mailem, w którym podany będzie w szczególności numer przesyłki oraz nazwa podmiotu zajmującego się profesjonalnym doręczaniem przesyłek.
  8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta, w tym Konsumenta, niepełnych lub nieprawidłowych danych potrzebnych do wysyłki towaru. Koszty związane z wysyłką na niewłaściwy adres oraz koszty ponownej wysyłki ponosi Klient.

 

   IV.        Płatności

  1. Sklep i Klient związani są ceną towaru z chwili złożenia zamówienia (oferty) przez Klienta.
  2. Sklep oferuje następujące formy płatności:

a) przelewem – na numer rachunku wskazany w mailu wysłanym z adresu nawadnianie@multiogrod.pl

b)    za pobraniem – płatność do rąk listonosza lub kuriera w momencie odebrania przesyłki,

c)  odbiór osobisty – gotówką pod adresem Olsztyn, ul. Żołnierska 45.

d) PayU - internetowa platforma płatnicza PayU

  1. Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia stosowania formy płatności, o której mowa w pkt. IV.2 lit. b., o czym Klient jest informowany przed złożeniem oferty.

 

     V.        Odstąpienie od umowy w przypadku zawarcia umowy na odległość

  1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie czternastu dni bez podania przyczyn. Odstąpienie odbywa się poprzez złożenie oświadczenia Sprzedawcy. Termin do odstąpienia od umowy wygasa wraz z upływem czternastego dnia od dnia, w którym Klient-konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym weszła osoba trzecia wskazana przez Klienta-konsumenta.
  2. Konsument w celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu  od umowy może skorzystać z wzoru formularza dostępnego w końcowej części niniejszego regulaminu. Skorzystanie z formularza nie jest jednak obowiązkowe.
  1. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klietowi-konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż czternastego dnia licząc od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta-konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta-konsumenta przy zapłacie, chyba że Klient-konsument wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu, z zastrzeżeniem jednak, że Klient-konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z dokonywanym zwrotem.
  2. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania rzeczy, w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń nastąpi wcześniej.
  3. Klient-konsument powinien odesłać zakupiony towar do Sklepu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz do Sklepu przed upływem terminu czternastu dni. Klient-konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  4. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu funkcjonowania rzeczy.
  5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do:

a)     umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)    umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c)     umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d)    umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e)     umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f)     w innych przypadkach wskazanych w przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014.827 z ewent. późn. zm.).

 

   VI.        Gwarancja

  1. Produkty dostępne w Sklepie są objęte gwarancją producenta, o ile informacja podana przez Sklep tak stanowi.
  2. Wykonywanie praw z gwarancji odbywa się w sposób określony w art. 577 i następne kodeksu cywilnego.

 

  VII.        Rękojmia za wady fizyczne

  1. Sklep ma obowiązek dostarczyć rzeczy bez wad. W przypadku stwierdzenia wady rzeczy dostarczonej przez Sklep Klient ma prawo skorzystać z uprawnień wynikających z art. 560 i następnych kodeksu cywilnego. Klient w szczególności może zażądać wymiany towaru lub usunięcia wady albo obniżenia ceny.
  2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada rzeczy zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy Klientowi.
  3. Reklamacja dotycząca powinna zawierać nazwę Klienta i wskazywać jakiego towaru zakupionego w Sklepie dotyczy oraz wskazywać okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. Reklamacja powinna wskazywać również żądanie Klienta. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

 

 VIII.        Uszkodzenia i braki w transporcie, opóźnienia

W przypadku gdy doręczona przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia (np. zgniecenia, rozbicia, porysowania towaru, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, przerwania ciągłości opakowania) należy odmówić przyjęcia przesyłki i sporządzić protokół szkody, w którym wskazuje się dostrzeżone uszkodzenia.

 

   IX.        Dane osobowe

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Sprzedawca informuje, że dane osobowe Klientów, w tym Klientów będących osobami fizycznymi, są przechowywane przez Sklep i wykorzystywane jedynie dla potrzeb realizacji zamówień. Każdy Klient będący osobą fizyczną dysponuje w szczególności prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 8 przedmiotowej ustawy.
  2. Sprzedawca wykorzystuje w swej działalności pliki cookies. Polityka cookies stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 MULTIOGRÓD Olaf Witak

Ul. Dworcowa 13/1

10-438 Olsztyn

NIP: 739-341-51-37, REGON: 280554218

e-mail: nawadnianie@multiogrod.pl

Tel.: 797-089-605

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

Adres konsumenta(-ów)

 
 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

Polityka cookies 

 

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, moduł płatności;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła i na nowo wypełniać koszyka;

4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 

5. W ramach powyższych czterech kategorii pliki cookies dzielą się jeszcze na: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.